Landelijk

Landelijk

Al meer dan 100 gemeenten gebruiken de JOGG-aanpak.

Met deze aanpak zetten lokale samenwerkingen tussen private en publieke partijen zich in voor een gezonder gewicht onder jongeren.

Waar komt de JOGG­-aanpak vandaan?

De JOGG-­aanpak is gebaseerd op het succesvolle Franse EPODE (Ensemble Prévenons l’Obésité Des Enfants, of “Samen overgewicht bij kinderen aanpakken”). Sinds 2010 werkt JOGG, ‘gezonde jeugd, gezonde toekomst’ aan een aanpak die in Nederland nog beter zou werken.

Het fundament onder de JOGG-­aanpak bestaat uit vijf pijlers: politiek bestuurlijk draagvlak, publiek­private samenwerking, sociale marketing, wetenschappelijke begeleiding en evaluatie en het verbinden van preventie en zorg. De eerste vier pijlers komen overeen met EPODE. De vijfde pijler ‘verbinding tussen preventie en zorg’ is in Nederland hieraan toegevoegd.

Wat zijn de pijlers van
de JOGG­-aanpak?

De JOGG aanpak is een zogenaamde ‘community aanpak’ waarbij alle partijen die rondom het kind staan, samen optrekken (zie figuur).

De aanpak werkt het beste als deze via vijf pijlers wordt ondersteund:

  1. Draagvlak op bestuurlijk en politiek niveau. In het collegeprogramma is aandacht voor een gezonde leefomgeving en een gezonde leefstijl. Burgemeester en wethouders zijn enthousiast, bekend met en betrokken bij de JOGG-beweging. Zij dragen elk vanuit hun eigen beleidsterrein bij aan de doelstellingen van JOGG.
  2. De krachten bundelen van zowel publieke als private partners; zij denken mee, leveren communicatiekracht en/of dragen financieel bij.
  3. Toepassen van inzichten uit de sociale marketing om de doelgroep op de juiste manier te benaderen en te verleiden om de gezonde keuze te maken.
  4. Inzet van wetenschappelijke begeleiding en evaluatie: men maakt gebruik van effectieve programma’s; men volgt de JOGG aanpak met zowel een proces- als een effectevaluatie en stuurt waar nodig tussentijds bij.
  5. Optimaliseren van de keten preventie en zorg. In een JOGG-gemeente signaleren (zorg)professionals overgewicht in een vroeg stadium. De zorg is goed op elkaar afgestemd en kinderen die zorg of begeleiding nodig hebben komen direct op de juiste plek terecht.

Veel interventies blijken achteraf niet effectief.
Waarom werkt de JOGG-aanpak wel?

Uit onderzoek blijkt dat veel interventies niet werken omdat ze plaatsgebonden zijn, kort duren en niet in samenhang worden uitgevoerd. Het bijzondere aan de JOGG­ aanpak is dat publieke en private partijen zowel op landelijk niveau als in de gemeente samenwerken. Samen vormen zij de omgeving waarin jongeren opgroeien. Initiatieven worden daardoor breed uitgevoerd, zijn zowel aantrekkelijk als nuttig en worden jaren voortgezet. Een gemeente betrekt in haar aanpak alle aspecten die bijdragen aan het voorkomen van overgewicht en obesitas: educatie, werken, wonen, sociale omgeving, fysieke activiteit, veiligheid van de woon/speelomgeving, gezondheidszorg, sportaanbod en levensmiddelenaanbod. Daarbinnen wordt gezonder eten en meer bewegen gemakkelijker en leuker gemaakt.

JOGG-regisseur

De JOGG-regisseur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de JOGG-gemeente en voert de regie en zorgt voor de lokale uitrol van de JOGG-aanpak.

Klik hier voor de website van JOGG, gezonde jeugd, gezonde toekomst!